Hotel B&B Sapana Lodge Chitwan Nepal

Restaurant-openair in Sapana Tharu Restaurant, Chitwan