Sapan Elephant bathing in Sapana Village Lodge

B&B Hotel Sapan Village Lodge In Chitwan,Sauraha,Nepal